Wij zijn 24/7 bereikbaar voor een melding van overlijden op 06 14601760

top crematie koplogo

24/7 bereikbaar | Gegarandeerd de goedkoopste | Stijlvol en Persoonlijk | Landelijk | Uitvaartkisten | Waarderingscijfer 9,6

Algemene voorwaarden

Artikel 1.0

— Overeenkomst:

De tussen de opdrachtgever en ondernemer tot stand gekomen overeenkomst tot aanneming van werk de verzorging van een uitvaart betreffende.

— Uitvaartverzorging:

Gehele verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een opbaar gelegenheid van Uitvaartplanners en Uitvaartzorg 

— Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen. 

— Ondernemer:

Uitvaartzorg en Uitvaartplanners, natuurlijk persoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te doen verzorgen.

— Voorschotten:

Bedragen die door de ondernemer ten behoeve van de opdrachtgever aan derden zijn betaald. 

— Uitvaartpakket:

Een standaard samenstelling van diensten en leveringen voor een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden.

— Prijzen:

Genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W.

— Lidmaatschap:

U dient minimaal 6 maanden lid te zijn om van deze regeling gebruik te kunnen maken.

— Termijnen

Artikel 2.1

De ondernemer dient bij de regeling van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten.

Artikel 2.2

De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing; ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

Artikel 2.3

De overeenkomst wordt schriftelijk gesloten. Ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdracht formulier / Overeenkomst is daarvoor voldoende.

Artikel 2.4

Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een opdracht formulier / overeenkomst, met gelijktijdige opgave van de inhoud van die opdracht formulier / overeenkomst, is tot stand gekomen. Ook in dat geval zullen de algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Het te ondertekenen opdracht formulier zal tenminste bevatten:

– alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever;

– de verklaring dat de opdrachtgever de toepasselijke algemene voorwaar den heeft ontvangen;

– een gedetailleerde opgave van de overeengekomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen; voor zover deze dienstverlening en leveringen niet op basis van een uitvaartpakket worden verricht/geleverd;

Artikel 3.2

Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal de ondernemer geen of een richtprijs per post aangeven.

De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.

De ondernemer is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven.

Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.

 

Artikel 3.3

De overeenkomst kan behoudens het bepaalde in artikel 6.2. alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, doch niet later dan 48 uur voor het overeen gekomen tijdstip van de uitvaart.

De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden met de opdrachtgever verrekend.

Artikel 3.4

Het niet volledig gebruiken van de diensten en leveringen welke in een uitvaartpakket zijn begrepen leidt niet tot verrekening voor hetgeen niet gebruik. 

Artikel 4

Opdrachtgever is gehouden de door de ondernemer te zijnen behoeve betaalde voorschotten, mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op eerste verzoek aan de ondernemer te voldoen.

— PERSONALIA

Artikel 5.1

De op het opdracht formulier vermelde personalia van de overledene worden overeenkomstig gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Deze aangifte wordt gedaan door de ondernemer tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5.2

Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze de ondernemer daaromtrent onverwijld te verwittigen.

Artikel 5.3

Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal de ondernemer bevorderen dat wijziging plaatsvindt.

Kan de onjuiste vermelding terecht aan de ondernemer worden toegerekend, dan is hij voor betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk.

In alle andere gevallen komen.

— TIJDSTIP

Artikel 6.1

De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en ondernemer.

De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

Artikel 6.2

Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na dagtekening van het opdracht formulier mits met instemming van de opdrachtgever, ondernemer en beheerder voornoemd.

— LEVERING

Artikel 7.1

Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk of wel per email aan te leveren of goed te keuren.

Artikel 7.2

Alle drukwerk alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden wordt door de ondernemer verzorgd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7.3

De ondernemer is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan hem te wijten is.

Artikel 7.4

Indien het de opdrachtgever toe te rekenen valt dat de tekst van geleverd drukwerk en/of advertenties door de ondernemer telefonisch aan de toeleverancier is doorgegeven, dan is de ondernemer voor eventuele fouten in die tekst(en) niet aansprakelijk.

Artikel 7.5

De ondernemer is gehouden, indien overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd.

Daaraan voldaan hebbende is de ondernemer niet aansprakelijk te stellen voor te late plaatsing of te late postbezorging.

Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen, zal de ondernemer dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen.

— VERZEKERINGEN

Artikel 8.1

De opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn ter hand stellen van de ondernemer.

De ondernemer draagt zorg voor een deugdelijk bewijs van afgifte. Hij is verplicht de polissen binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

Artikel 8.2

Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan de begunstigde de ondernemer machtigen de uitkering te innen om deze in mindering te brengen van de uitvaartnota.

Een eventueel overschot wordt aan de begunstigde uitbetaald.

— BETALING

Artikel 9.1

De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdracht-formulier, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota 48 uur voor begrafenis of crematie.

Betalingen worden alleen per overmaking of a contant geaccepteerd.

Artikel 9.2

De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

Artikel 9.3

De ondernemer is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan

in het verzuim is.

Dit verzuim vangt aan op het moment van de ondertekenen van het opdracht formulier bedoeld in artikel 9.1.

De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 9.4

Aan de opdrachtgever die na gesommeerd te zijn in gebreke blijft te betalen worden alle bijkomende kosten volledig in rekening gebracht.

Tevens behoud opdrachtnemer het recht om alle boekingen te annuleren en de overlade in bewaring te stellen.

— GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 10.1

De ondernemer staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart overeenkomstig de opdracht.

Artikel 10.2

De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan de ondernemer. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn aanvaardt de ondernemer geen aansprakelijkheid voor vermissing en/of beschadiging.

Artikel 10.3

Klachten over de uitvaartverzorging waaraan de opdrachtgever gevolgen wil

Verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 7 dagen na de datum

Van de uitvaart schriftelijk bij de ondernemer ingediend te worden.

Artikel 10.4

 Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de nota schriftelijk bij de ondernemer ingediend te worden.

Artikel 10.5

De ondernemer zal binnen 14 dagen na ontvangst van klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Indien geen volledige overeenstemming word bereikt en er sprake is van een geschil dat de opdrachtgever beslecht wil zien, zal deze zich overeenkomstig artikel 11.1 wenden tot de ombudsman.

Artikel 10.6

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van de ondernemer indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kunnen worden.

Toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer gelden opvattingen voor zijn rekening dienen te komen.

— GESCHILLEN

Artikel 11.1

Elk geschil tussen de opdrachtgever en de ondernemer over tot stand koming of uitvoering

Van de overeenkomst, over noto en/of de betaling, ook al wordt dit geschil slechts door een hunner als zodanig benoemd, zal zowel door de opdrachtgever als de ondernemer kunnen

Worden voorgelegd aan de door de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen aangestelde Ombudsman.

De ondernemer is verplicht het adres van de Ombudsman op eerste verzoek aan de opdrachtgever/client te verstrekken.

Artikel 11.2

De ombudsman doet uitspraak overeenkomstig, zal evt een betaling daarvan tot ten hoogste van het bedrag van € 2000,–  maximum worden uitgekeerd._

Algemene voorwaarden. ( WEBSHOP ).

Artikel 1.

— Toepasselijkheid.

1.1 Op alle pakketten en overeenkomsten van Uitvaartplanners en  Uitvaartzorg zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden zijn van toepassing.

1.2 Het accepteren van een pakket dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2.

— Overeenkomsten.

2.1 Alle Overeenkomsten van Uitvaartzorg en Uitvaartplanners zijn blijvend en Uitvaartzorg en Uitvaartplanners en houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van voorschriften noodzakelijk is. ( inflatie )

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw de getekende pakket formulieren, bestelling door Uitvaartzorg en Uitvaartplanners is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Uitvaartzorg en Uitvaartplanners dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Annuleringen dienen binnen 14 dagen met schriftelijk te worden bekendgemaakt.

Artikel 3

— Prijzen en betalingen.

3.1 De vermelde prijzen voor de pakketten en diensten zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient voor de crematie / begrafenis te zijn voldaan, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op de manier welke is aangegeven op de factuur.

Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Uitvaartzorg en Uitvaartplanners

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 5% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Uitvaartzorg en Uitvaartplanners bent u een bedrag van vijfentwintig euro (25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Uitvaartzorg en Uitvaartplanners zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Moer Uitvaartzorg in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerecht incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Uitvaartzorg en Uitvaartplanners gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden pakketten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Uitvaartzorg en Uitvaartplanners.

3.7 Achteraf betalingen gaan via Klarna en gelden combi algemene voorwaarden van hun.

Artikel 4.

— Levering.

4.1 Levering van het pakket door Uitvaartzorg en Uitvaartplanners vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen de wettelijke tijd van de lijkbezorging, tenzij door Uitvaartzorg en Uitvaartplanners / NFI ( de WET) anders is aangegeven.

Overschrijding van de termijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5

— Eigendom voorbehoud.

Akte van overlijden

5.1 De eigendom van geleverde pakketten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst van Uitvaartzorg en Uitvaartplanners verschuldigd bent, heeft voldaan.

Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6

— Reclames en aansprakelijkheid.

6.1 U heeft de verplichting om de geleverde pakketten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken aan de kist dient u uiterlijk binnen twee dagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Uitvaartzorg en Uitvaartplanners te melden.

Artikel 7

— Bestellingen/ communicatie.

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Uitvaartzorg en Uitvaartplanners, dan wel tussen Uitvaartzorg en Uitvaartplanners en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Uitvaartzorg en Uitvaartplanners, is Uitvaartzorg en Uitvaartplanners niet aansprakelijk.

Artikel 8

— Overmacht.

8.1 Onverminderd de overige aan zich toekomende rechten, heeft  Uitvaartzorg in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Uitvaartzorg en Uitvaartplanners gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Uitvaartzorg en Uitvaartplanners kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.3 Bij inbeslagname van het lichaam kan de geplande dag van plechtigheid niet door gaan totdat het lichaam is vrijgegeven.

Artikel 9

— Diversen

9.1 Indien u aan Uitvaartzorg en Uitvaartplanners schriftelijk opgave doet van een adres, is Uitvaartzorg en Uitvaartplanners gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Uitvaartzorg en Uitvaartplanners schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

9.2 Wanneer door Uitvaartzorg en Uitvaartplanners gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Uitvaartzorg en Uitvaartplanners deze Voorwaarden soepel toepast.

9.3 Indien een of meer van de bepalingen van de Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Uitvaartzorg en Uitvaartplanners in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Uitvaartzorg en Uitvaartplanners vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.4 Uitvaartzorg en Uitvaartplanners is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 10

— Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op de Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

Chat openen
Stel uw vraag via Whatsapp
Chat met uitvaartplanners
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Onze uitvaartverzorgers staan voor u klaar.
(whatsapp en sms mogelijk)